วัตถุประสงค์องกรณ์

วัตถุประสงค์องกรณ์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การศึกษาและวิจัยทางปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์
    เขตร้อนในประเทศไทยให้ก้าวหน้า
  • เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และ ความคิดเห็นในสาขาปรสิตวิทยาและ/หรือ โรคอายุรศาสตร์เขตร้อน
  • ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับสมาคมทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ในประเทศไทย
  • ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับสมาคม องค์การ และสถานศึกษาทางปรสิตวิทยาและ/หรืออายุรศาสตร์เขตร้อน ในต่างประเทศ