ข่าวและกิจกรรม

ขอความเห็นชอบกรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26

ตามที่ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 26 ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี ความแจ้งแล้วนั้น


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ได้ก่อนที่จะครบกำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th International Congress for Tropical Medicine and Malaria หรือ ICTMM2020 ที่สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้รับความเห็นชอบจาก International Federation for Tropical Medicine ให้เลื่อนออกไปเป็นระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จึงมีมติให้เวียนถามความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่าน กรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ออกไปจนกว่าการประชุม ICTMM2020 จะแล้วเสร็จ


ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามลิงค์ https://forms.gle/D7sUk97zowhghohC8 หรือ QR code ข้างท้ายนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และหากสมาคมฯ ไม่ได้รับคำตอบจากท่านภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

การบรรยาย เรื่อง“HOW TO COMBAT COVID-19” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เรื่อง“HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา