ข่าวและกิจกรรม

ขอความเห็นชอบกรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26

ตามที่ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 26 ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี ความแจ้งแล้วนั้น


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ได้ก่อนที่จะครบกำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th International Congress for Tropical Medicine and Malaria หรือ ICTMM2020 ที่สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้รับความเห็นชอบจาก International Federation for Tropical Medicine ให้เลื่อนออกไปเป็นระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จึงมีมติให้เวียนถามความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่าน กรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ออกไปจนกว่าการประชุม ICTMM2020 จะแล้วเสร็จ


ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามลิงค์ https://forms.gle/D7sUk97zowhghohC8 หรือ QR code ข้างท้ายนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และหากสมาคมฯ ไม่ได้รับคำตอบจากท่านภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และการมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการตัดสินรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ๒๕๖๑

นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

International Conference on Tropical Dermatology (ICTD) 2016

International Conference on Tropical Dermatology (ICTD) 2016 – Colombo, Sri Lanka 11th – 14th August 2016