ข่าวและกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Emerging Zika Virus in Thailand” ที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.โรม บัวทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการประชุม

 

กิจกรรมหลักของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ ได้แก่ การแถลงผลการดำเนินการในรอบปี พ.ศ. 2558 โดย รองศาสตราจารย์ พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน อุปนายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.อรุณี ทรัพย์เจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน (ปี พ.ศ. 2559-2560) และพิธีมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ไวคกุล นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการวิจัยทางปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้มีนักปรสิตวิทยาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเข้ารับรางวัล จำนวน 5 ท่าน จากสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

 

1. อาจารย์ น.สพ. ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา    มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง    มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Internatioanl Congress on PARASITES OF WILDLIFE 2017

3rd Internatioanl Congress on PARASITES OF WILDLIFE 2017 24 - 27 September 2017

ขอความเห็นชอบกรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จึงมีมติให้เวียนถามความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่าน กรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ออกไปจนกว่าการประชุม ICTMM2020 จะแล้วเสร็จ