ข่าวและกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และการมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเด่นของการประชุมดังกล่าวคือช่วงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HOW TO COMBAT COVID-19” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อการบรรยายดังกล่าวเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES”

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดียิ่งจากบุคลากร นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ทั้งจากภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจจากต่างสถาบัน เป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563

 • ภาพ: บุคลากร นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
 • ภาพ: คณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาพ: คณบดี-ผู้บริหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ
 • ภาพ: นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
 • ภาพ: นายกสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงาน
 • ภาพ: พิธีมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากท่านนายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์
 • ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากทางสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
 • ภาพ: บรรยากาศ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HOW TO COMBAT COVID-19” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาพ: การอภิปราย-ซักถามของผู้ที่สนใจ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HOW TO COMBAT COVID-19” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาพ: บรรยากาศ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ภาพหมู่:วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2558

การจัดการประชุมสามัญประจำปี 2558 และการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน

ผลการตัดสินรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น

นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Invitation to Participate in Mae Fah Luang International Conference 2016 (MFUIC2016) on “Advances in Medical and Health Sciences”

MFUIC, stared in 2012, is a biennial international conference arranged by Mae Fah Luang University, Thailand in order to bring together distinguished researchers in diverse fields from around the world.