ทำเนียบสมาชิก

ค้นหา ทำเนียบสมาชิก

ทำเนียบสมาชิก

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ ลี้มิ่งสวัสดิ์เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ว่องวิทย์เลขาธิการและผู้ช่วยฝ่ายวารสาร
นางจิราภรณ์ แพร่วานิชย์ผู้ช่วยเลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ดร.ทิพยรัตน์อยู่นวลผู้ช่วยนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.เผด็จ สิริยะเสถียรประธานฝ่ายวิชาการ
พันเอก ศาสตราจารย์ ดร. นพ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่นประธานฝ่ายวารสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือนไกรลาศปฏิคม
สพ.ญ.มนทกานติ์วงศ์ภากรนายทะเบียน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอคเคลแมน ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา หงษ์ทอง ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณตันอารีย์กรรมการ
พ.อ.สมชายเหมาะกัน2
นายธีระสุภลิ้มวงศ์พิพัมน์1