ทำเนียบสมาชิก

ค้นหา ทำเนียบสมาชิก

ทำเนียบสมาชิก

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือนไกรลาศปฏิคม
พันเอก ศาสตราจารย์ ดร. นพ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่นประธานฝ่ายวารสาร
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.เผด็จ สิริยะเสถียรประธานฝ่ายวิชาการ
ดร.ทิพยรัตน์อยู่นวลผู้ช่วยนายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นางจิราภรณ์ แพร่วานิชย์ผู้ช่วยเลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ว่องวิทย์เลขาธิการและผู้ช่วยฝ่ายวารสาร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ ลี้มิ่งสวัสดิ์เหรัญญิก