วารสาร

Vol 40 No.1

Instructions for Authors
The Journal of Tropical Medicine and Parasitology is published biannually by the Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand. The Journal aims to disseminate recent research in tropical medicine and parasitology. Original research articles, short reports, research notes and review articles may be submitted in English or Thai (with English abstract). Manuscripts judged to be of potential interest to our readers are sent for formal review (peer review) by a panel of experts selected by the Editor. All submissions are assumed to be exclusive to the journal and become Journal copyright on acceptance for publication.

วันที่

17 พฤศจิกายน 2017

ตารางแสดง เนื้อหา

PTAT Journal Vol 40 No.1

การศึกษาความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมต่อยาต้านมาลาเรียในหลอดทดลอง

PDF file 40-1-2017-e1 (วรรณา ชัยเจริญกุล)

การผลิตและทำให้มีความบริสุทธิ์ของเชื้อบาโทเนลลาเฮนเซเลเวอร์บี โปรตีน

PDF file 40-1-2017-e2

แกมมีโตไซต์กับการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรีย

PDF file 40-1-2017-e3 (นัฐพร เปียรักษา)