ติดต่อเรา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400

Phone: +66(0) 2306 9100 Ext. 1539, 1680
Fax: +66(0) 2354 9150

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

ผู้สมัครสามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เข้าบัญชี "สมาคมปาราสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่ บ/ช 254-202092-4 แล้วสำเนาหรือสแกน payin slip ส่งไปที่ [email protected] หรือส่งแฟ็กซ์ไปที่ 02-354-9150 เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินแล้ว สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร