คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔

ประกาศสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

 

 

          เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สพญ. วันเพ็ญ ชัยคำภา ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศรีสิน คูสมิทธิ์ ที่ปรึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ไวคกุล ที่ปรึกษา
๔. ศาสตราจารย์ พญ. ศรีวิชา ครุฑสูตร ที่ปรึกษา
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา ที่ปรึกษา
๖. ดร. ฐิติมา วงศาโรจน์ ที่ปรึกษา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์ นายกสมาคม
๘. พันเอก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น อุปนายก
๙. รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ ลี้มิ่งสวัสดิ์ เหรัญญิก
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ ฝ่ายหารายได้
๑๑. สพญ. มนทกานติ์ จิระธันห์ นายทะเบียน
๑๒. ดร. ทิพยรัตน์ อยู่นวล ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๓. อาจารย์ ดร. นสพ. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว ประธานฝ่ายวารสาร
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. เผด็จ สิริยะเสถียร ประธานฝ่ายวิชาการ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร. นสพ. สนธยา เตียวศิริทรัพย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
๑๖. อาจารย์ ดร. วรโชติ บุญศรีวงศ์ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
๑๗. อาจารย์ ดร. ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
๑๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พีรพรรณ ตันอารีย์ กรรมการ
๑๙. รองศาสตราจารย์ พญ. ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน กรรมการ
๒๐. ศาสตราจารย์ ดร. กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ กรรมการ
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร. พารณ ดีคำย้อย กรรมการ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษิณา พลสีลา กรรมการ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล กรรมการ
๒๔. ดร. อลงกต พลวัฒน์ กรรมการ
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ว่องวิทย์ เลขาธิการ
๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

โดยให้มีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางปรสิตวิทยาและวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนในประเทศไทย ให้ก้าวหน้าตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. เผยแพร่ โฆษณา และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวิชาปรสิตวิทยา และ/หรือ เวชศาสตร์เขตร้อน

3. ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับสมาคมทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ในประเทศไทย

4. ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับสมาคม องค์การ และสถานศึกษาทางปรสิตวิทยา และ/หรือ เวชศาสตร์เขตร้อน ในต่างประเทศ

5. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับโรคปรสิตและเวชศาสตร์เขตร้อน และกิจกรรมอื่นๆ

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับแต่นี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์)

นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย