News and Activity

Young Scientist Award

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ผลักดันให้เกิดรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการระดมทุน จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธิส่ง เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2526

 

เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มี ศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสสะสมผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและ ให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา อ่านต่อ...

Related news

Annual Meeting 2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และการมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Annual Meeting 2020

Annual Meeting 2020, 13 March, 09.00 - 13.00 hr. 5th Floor, Chalermprakiat 50 years building Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Young Parasitologist Award Winner 2018

Young Parasitologist Award 2018