News and Activity

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 13มีนาคม 2563เวลา 10.00-11.30น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

เรื่อง “HOW TO COMBAT COVID-19”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ

เรื่อง “HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล

Related news

Annual Meeting 2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และการมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล