News and Activity

Annual Meeting 2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และการมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 การประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเด่นของการประชุมดังกล่าวคือช่วงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HOW TO COMBAT COVID-19” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อการบรรยายดังกล่าวเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES”

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดียิ่งจากบุคลากร นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ทั้งจากภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจจากต่างสถาบัน เป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563

 • ภาพ: บุคลากร นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
 • ภาพ: คณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาพ: คณบดี-ผู้บริหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ
 • ภาพ: นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
 • ภาพ: นายกสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงาน
 • ภาพ: พิธีมอบรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากท่านนายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์
 • ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากทางสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
 • ภาพ: บรรยากาศ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HOW TO COMBAT COVID-19” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาพ: การอภิปราย-ซักถามของผู้ที่สนใจ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HOW TO COMBAT COVID-19” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาพ: บรรยากาศ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ภาพหมู่:วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา

Related news

Annual Meeting 2020

Annual Meeting 2020, 13 March, 09.00 - 13.00 hr. 5th Floor, Chalermprakiat 50 years building Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University