News and Activity

 • ขอความเห็นชอบกรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26

  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม..
 • 1st PTAT Rally

  1st PTAT Rally
 • Annual Meeting 2020

  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดการประชุมสามัญ..
 • Annual Meeting 2020

  Annual Meeting 2020, 13 March, 09.00 - 13.00 hr. 5th Floor, Chalermprakiat 50 years building Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  การบรรยาย เรื่อง“HOW TO COMBAT COVID-19” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เรื่อง“HELMINTH-DERIVED MOLECULES REGULATE HOST IMMUNE RESPONSES” โดย รองศา..
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

  ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม The 20th International Congress for Tropical Medicine and Malaria (ICTMM2020)
 • Young Scientist Award

  เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มี ศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอ..
 • โอกาสพิเศษ

  ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ขึ้นรอบปีที่ ๕๒ จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกสามัญตลอดช..
 • Annual Meeting 2019

  Annual Meeting 2019, 15 March, 09.00 - 13.00 hr. 5th Floor, Chalermprakiat 50 years building Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
 • Young Parasitologist Award Winner 2018

  Young Parasitologist Award 2018
 • Annual Meeting 2018

  Annual Meeting 2018, 16 March, 09.00 - 13.00 hr. room 1301, 3th Floor, Sornchai Looareesuwan building Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University