ข่าวและกิจกรรม

International Conference on Tropical Dermatology (ICTD) 2016

 

International Conference on Tropical Dermatology (ICTD) 2016 – Colombo, Sri Lanka 11th – 14th August 2016

 

Sri Lanka College of Dermatologists is organizing an International Conference on Tropical Dermatology, to be held in Colombo, Sri Lanka from 11th to 14th August 2016.  This conference expects to focus on current issues in diagnosis, management and prevention of all tropical skin diseases. Organizing Committee intends to bring global representation to a wide array of core issues relevant to tropical dermatology. Eminent speakers from world over will be contributing this event as resource persons. The programme consists of plenary lectures, symposia, advances, guest lectures and posters. Our aim is to create a forum for exchange of ideas and spread of knowledge on tropical dermatology among the dermatology fraternity and to create avenues towards improvement in patient care in keeping with our theme “topics from tropics”.

 

We cordially invite you and members of your association to participate ICTD 2016 and enjoy beauty of Sri Lanka as well.

 

Further details of the conference are available at conference website www.ictd2016.org  

 

On behalf of the Sri Lanka College of Dermatologists I very much appreciate your help on the following.

  1. Can you kindly send a short message representing your association to be displayed in our conference website.
  2. A brochure on ICTD 2016 is attached herewith. If you can circulate vial email this among your members, that will be a great help.
  3. We will appreciate very much if you could make a note about ICTD 2016 in your website.

 

Please feel free to clarify any information as required via info@slcd.lk

ICTD 2016Brochure

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว

MICE AWARDS 2017

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล MICE AWARDS 2017 ในฐานะผู้ชนะการประมูลสิทธิ์ งานประชุมนานาชาติ ICTMM 2020

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม The 20th International Congress for Tropical Medicine and Malaria (ICTMM2020)