ข่าวและกิจกรรม

Internatioanl Congress on PARASITES OF WILDLIFE 2017

3rd Internatioanl Congress on PARASITES OF WILDLIFE 2017

Kruger National Park, South Africa
24 - 27 September 2017

First Announcement

Dear Fellow Parasitologists,

I am thrilled to invite you to the 3rd International Congress on Parasites of Wildlife which will take place at Skukuza in the Kruger National Park, South Africa. After the success of this event in 2014, and due to the demand and enthusiasm of the previous delegates, we decided to host the congress every three years. For such a congress, what better venue than the famous Kruger National Park?

Apart from interesting presentations about the parasites of wildlife to stimulate the mind, delegates can relax in the tranquillity of the park and enjoy its wildlife. It will be the perfect opportunity to strengthen existing friendships and collaborations and forge new ones. As in 2014, the congress will be hosted by the Parasitological Society of Southern Africa (PARSA) and will thus also include the 46th annual meeting of this society.

As a society it is our pleasure to host national and international delegates and, together with the local organizing committee, will do all it takes to make this another memorable event.

We are looking forward to welcoming you to Skukuza in September 2017.

Sincerely,
Susan Dippenaar
President: PARSA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินการของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดำเนินการของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔ จากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน

ขออนุมัติจัดประชุม

โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2558

การจัดการประชุมสามัญประจำปี 2558 และการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน