ข่าวและกิจกรรม

ขอความเห็นชอบกรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26

ตามที่ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 26 ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี ความแจ้งแล้วนั้น


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ได้ก่อนที่จะครบกำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th International Congress for Tropical Medicine and Malaria หรือ ICTMM2020 ที่สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้รับความเห็นชอบจาก International Federation for Tropical Medicine ให้เลื่อนออกไปเป็นระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จึงมีมติให้เวียนถามความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่าน กรณีการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ออกไปจนกว่าการประชุม ICTMM2020 จะแล้วเสร็จ


ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามลิงค์ https://forms.gle/D7sUk97zowhghohC8 หรือ QR code ข้างท้ายนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และหากสมาคมฯ ไม่ได้รับคำตอบจากท่านภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Call for Papers

The Journal of Tropical Medicine and Parasitology (ISSN 0125-4987) publishes the articles related to various discipline of tropical medicine and parasitology. Every articles published in our journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized referring by at least two anonymous referees.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559