News and Activity

Young Parasitologist Award 2016

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙" ดังนี้

๑. อาจารย์ น.สพ. ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์

ดาวน์โหลดประกาศ

Related news

Young Parasitologist Award Winner

Young Parasitologist Award 2017

IFTM's Presidents visit Bangkok

President and President Elect of IFTM visited Bangkok during 14-18 March 2016