News and Activity

Annual Meeting 2018

Download "Meeting's approval"

Related news

Young Scientist Award

เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มี ศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสสะสมผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและ ให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา